‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌کار تیمی

به تازگی تجربه کار تیمی برای اداره یک گروه تلگرامی داشتم

هیچکدومشون رو از نزدیک ندیده بودم وهرکدام در نقطه ای از دنیا زندگی میکنیم تجربه جتلبی بود وچه همدلی عجیبی بعدا” بیشتر مینویسم

پاسخی بگذارید