میز گرد چالش های پیشرفت اقتصادی

پیرو قرارگرفتن موضوع تدوین الگوی پیشرفت وتوسعه اقتصادی در دستور کار مسولین برنامه ریزی کلان کشور مرکزی بدین منظور تاسیس وبه ریاست دکتر واعظ زاده شروع به کار کرد این مرکز با دعوت از کارشناسان وصاحبنظران به بررسی مشکلات وموانع توسعه وپیشرفت اقتصادی پرداخته است در این رابطه برنامه زنده تلویزیونی پیشرفت ایران در زمستان 91 طی دو نشست میزگردی با کارشناسان  وصاحبنظران برگزار کرد وبه بررسی عمیق تر موضوع پرداخت

دکتر واعظ زاده در شروع بحث  عنوان کردند درآمد های نفتی این سالها وبودجه هایی که برای ساخت  پروژه های مختلف هزینه شده مارا در شرایطی فرارداده که آمادگی توسعه اقتصادی را داریم ولی اگر استراتژی درست والگوی مدون نداشته باشیم نمیتوانیم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم بنابراین شناخت وضعیت فعلی وتدوین روشهای پرکردن فاصله ها با وضعیت مطلوب یک ضرورت است

از آنجا که دکتر علینقی مشایخی بنیان گذار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شریف در این میز گرد حضور داشت وهمچنین نظر به اهمیت موضوع کمیته سخنرانی انجمن تصمیم به برگزاری سمیناری با عنوان چالش های توسعه وپیشرفت اقتصادی ایران با حضور دکتر مشایخی گرفت بدیهی است برگزاری این میزگرد با جمع بندی نظرات علاقمندان ودانش آموختگان انجمن موثر تر وپربار تر خواهد بودبه همین منظور خلاصه ای از موضوعاتی که در این دونشست مطرح شده به شرح زیر  تهیه شده که در اختیار علاقمندان قرارگیرد تادر صورت دریافت پاسخ ها ونظرات آنان بتوانیم برنامه ریزی دقیقی برای سرفصل های مطالبی که در میز گرد مطرح میشوند داشته باشیم

دکتر مشایخی بحث را به این ترتیب مطرح کرد که چالش های موجود در سه لایه مطرح هستند

1-تحول مبانی فکری وذهنی  كه براي اقتصاد چالش برانگيز است

2-

جداسازي مدیریت  تخصصی از مديريت سياسي كه منجر به پيشرفت اقتصاد مي‌شود.

 مخلوط كردن مديران اقتصادي و سياسي آسیب های فراوانی به اقتصاد میزند

مديران اقتصادي داريم كه منابعي را اداره مي‌كنند كه این خود در طول سالیان برای آنها یک خبرگی بوجود آورده است.آنها میتواند

ظرفيت سازي كنند و زمینه رشدرا فراهم کنند زیرا با امکانات محدودی فکر کردند وثروت ایجادکرده ورشد کرده اند   و اگر تيم اجرایی دولت عضو شود  و به آنها مسئوليت داده نشودو كساني مسئوليت بگيرند كه وارد نيستند باعث بهم ريخته شدن اوضاع اقتصادي خواهد بود

3-روابط بين الملل و استقرار رقابت

چرا مردم نسبت به سرمايه دار احساس خوبي ندارند.

چون ثروت در يك اقتصاد رقابتي سالم بوجود نمیاید و براساس ارزشی که برای جامعه خلق شده سرمایه دار رشد نکرده بلکه براساس رانت جویی ورانت خواری سرمایه داران رشد کرده اند.

بنابراين اگر دولت تسهيل گر باشد اقتصاد رقابتي به وجود میاید

و در اقتصاد رقابتي كارآفريني رشد کرده و ارزش وثروت در اثر خلاقیت ونوآوری وتفکرتوليد ميشود یعنی ثروت از فکر تولید میشود

بنا بر این بايد ساختاري ايجاد و مستقر شود كه در آن مردم رقابتي عمل كنند و نوآوران بتواننند ثروت و ارزش افزوده تولید کنند.

و در آنصورت ما قضاوت نمي‌كنيم بلكه خود مردم وجامعه

قضاوت مي‌كنند و در آن شرايط ديگر نمي تواند رانت وجود داشته باشد.

.

مبانی فکری وذهنی خود در چهار سرفصل قابل بررسی است

1-تحول فكري در مديران ارشد بنحویکه  جامعه بتواند اين تحول را ببيند

 يك مديريت توسعه گرا به اين موضوع حساس مي‌شود كه برای توسعه اقتصادی بستر سازی کند واگر اقتصاد رشد نداشت در صدد رفع موانع برمیاید ومردم وقتی این را ببینند خود چرخهای اقتصاد را به گردش در میاورند ولی اگر مدیران ارشد به این موضوع حساس نباشند فعالیتی برای رشد اقتصاد نخواهند داشت ورکود اقتصادی در جامعه پدیدار میشود

2-تحول فكري در دولت یعنی اینکه خدمتگذار باشد نه عامل

نگاه دولت بايد این باشد که برای اجراي طرح‌هاي مختلف که باعث پيشرفت میشودبستر سازی کند نه اینکه خود عامل اجرایی شود اگر دولت  اجرای طر حهارا پشتیبانی کند خیل عظیم مردم را فعال میکند وآنوقت آمار ها از اینکه تعداد پروژههای اجراشده را شامل شود به  تعداد زیر ساخت های فراهم شده تبدیل میشود.

.

3-تحول در قضا و قضاوت و قوانين كه تسهيل كننده باشد.

 قوانين تا چه حد پاسخگوي نيازهاي توسعه است. تاچه حد موانعي كه توليد ميِ‌شود توسط قوانين به سهولت برطرف مي‌شود. تا فعالان اقتصادي دلگرم باشنداگر فعالان دلگرم باشند پيشرفت ايجاد مي‌شود ولي اگر سرمايه گذاران در پيچ و خم قانوني گير كنند دلسرد مي‌شوند و سرمايه گذاري نمي‌كنند. در نتيجه كمتر وارد اين صحنه مي‌شوند. يك قوه قضائيه چالاك دانا و آشنا به اين مسائل مي‌تواند اين كار را انجام دهد.

4-تحول فكري در جامعه بهنحویکه  سرمايه گذاري و كارآفريني دارای ارزش باشد

 در این رابطه آقای دانش  جعفری گفت  در حال حاضر ثروتمند بودن یک ضد ارزش است در سریال ها وفیلمهای ایرانی همه پولدار ها آدمهای بدی هستند وما برای هر شغل ویا عنوانی یک روز اختصاص دادیم ولی روزی برای کار آفرینان نداریم: روز معلم داريم، روز كارگر داريم، ولي در هيچ روزي از كساني كه سرمايه گذاري‌هاي درستي انجام داده اند تقدير نمي‌شود. اگر سرمايه دار منابع مالي كه دارد براي منافع ملي و پيشرفت بكار نبرد پيشرفت ايجاد نمي‌شود و در نتيجه مردم به سمت سرمايه گذاري نمي‌روند. ولي آنرا انبار میکنند وراکد نگه میدارند. و به اندوختن ثروت مي‌پردازند نه توليد ثروت دانش جعفری افزود. نظام مالي و نيازهاي مالي براي پيشرفت اقتصادي یک ضرورت است هر روشی تدوین شود برای عملیاتی شدن نیاز به منابع مالی دارد واگر برآورد نیازها براساس واقعیتها نباشد منابع انسانی تجهیزاتی به هدر خواهد رفت

آقای میر معزی با بیان اینکه ما باید فاصله خود با الگوی اسلامی را مشخس کرده وخلا ها را شناسایی کنیم

 و روش‌هابرای پر کردن این خلا ها نوشته شودبحث را ادامه دادند وگفتند دور شدن از الگوی اسلامی مانع پیشرفت اقتصادی است  احکام حقوقی اسلامی همچنین عدل اسلامی وکاهش مصرف  رشد اقتصادی بوجود میاورد در پاسخ به این مطالب دکتر مشایخی مطالب زیر را عنوان کرد:

کاهش مصرف به تنهایی باعث رشد اقتصادی نمیشود وبرعکس باعث رکود اقتصادی میشود چون تولید کاهش مییابد الگوی ما باید مدیریت مصرف باشد و تقاضاي مصرف بايدمبنای تولید قرار گیرد مكانيزمي ايجاد شود كه عرضه بهينه شود،اگر تقاضای مصرف كم شود  چرخه عرضه افت میكند

به عبارت دیگر بایدتولید برمبنای نیاز مصرف انجام شود ومازاد برای منابع تولید جدید برای دادوستد سرمایه گذاری شود ودر این صورت است که چرخه اقتصاد رو به رشد حرکت میکند اگر منابع انساني و معدني هدر بروند و مديران كارآمد  نباشند و سوء مديريت داشته باشند و سرجاي خود نباشند آيا از عدالت اسلامی دور نشده ایم

حق هر شهروندي است كه مديران درست فعاليت كنند . و اگر به دليل عملكرد آنها حق شهروندان ضايع شود  از عدالت دور شده ایم.

.

سرمايه گذاري ايجاد ثروت و ايجاد كار بايد ارزش باشد. وقتي چنين شد سودهايي خواهد داشت كه خود باعث پيشرفت مي‌شود و كساني كه در اين ميدان عمل مي‌كنند بايد قهرمان تلقي شوند.

كه در حال حاضر به علت عدم شفافيت فعاليت اقتصادي و رانت‌ها نگرش خوبي نسبت به كساني كه ظرفيت سازي مي‌كنندوجود ندارد.

 اگر نظامي نتواندزمینه پیشرفت فراهم کند آیابرمبنای عدالت عمل کرده اگر میگوییم عدالت و امنيت در الگوي اسلامي وجود دارد و دستورات اسلامي در بحث حقوقي ضامن پیشرفت است باید

در تعامل باهم و در داد و ستد با هم عمل کنیم كشورهايي مي توانندنیازهای مارا برای پيشرفت اقتصادي تامین کنند هيچ كشوري بصورت ايزوله نمي‌تواند پيشرفت كند و در نتيجه ما بايد در روابط بين‌الملل خود گزينه پيشرفت اقتصادي را در نظر بگيريم.

پيشرفت يعني در خانواده اي بچه ها بيكار نباشند بتوانند شرافتمندانه كار كنند. بتوانند آسايش داشته باشند و بتوانند درآمد سرانه اي برابر با افراد مشابه خود در سراسر دنيا داشته باشند. و تحصيل آنها تامين باشد، البته روابط بین الملل ورقابت سالم و با رعايت کامل اصول اخلاق مد نظر است ونه رقابت ناسالم.

در خاتمه دکتر واعظ زاده نظرات بیینندگان را در رابطه با موانع پیشرفت اقتصادی به شرح زیر برشمردند:

1-بی ثباتی سیاستهای کلان

2-ضعف مدیریت

3-ناکارامدی قوانین

4-عدم استفاده صحیح از منابع ان

پاسخی بگذارید