هفته ترویج علم

هفته ترویج علم به پاین رسید مراسم پایانی خیلی با شکوه برگزار شد ومن دیدم آدم های زیادی هستند که برای خدمت به جامعه گذشت وفداکاری زیادی میکنند ولی هیچکس قدر آنهارا نمیداند وهمیشه گمنام میمانند

ایکاش ذره ای از احترامی که به بازیگران میگذاشتند به اینگونه انسانها میرسید

فروزنده طبیبی

پاسخی بگذارید