کنفرانس آموزش مهندسی

این کنفرانس در دو روز برگزار شد گزارش کامل آن در لینک شریف که از صفحه اصلی قابل دسترسی است نوشته شده اما نکاتی که برای من مطرح بود این بود   که دوتا میز گرد خیلی خوب درآاین دوروز برگزار شد یکی ازآنها راجع به اخلاق در مهندسی بود که این  نکته درآن مهم بود که اخلاق مهندسی با مهندسی اخلاق متفاوت است ویا اینکه اخلاق حرفه ای با اخلاق مهندسی فرق دارد نکته جالب دیدگاههای متفاوت در این زمینه بود خیلی ها معتقد بودند مرز بین اخلاق در مهندسی وبی اخلاقی درآن علم است ولی سخنران کلیدی آقای داوری اعتقاد داشت علم از مهندسی جداست ومهندس از علم استفاده میکند برای ساختن زندگی بشر و در این استفاده اگر در جهت خدمت عمل کند اخلاق است ودرغیر این صورت بی اخلاقی وسخنران دیگر اعتقاد داشت چون بشر مختار است اگر جایی ببیند با وجود اینکه به ضررجامعه است کاری را انجام دهد این خلاف اخلاق است اما نکته جالب برای امن این است که کلا”اخیرا”مهندسی تبدیل به یک ضد ارزش شده مثلا” وقتی رویکردی به سمت نتایج نامطلوب میرود میگویند مهندسی شده است

میزگرد دیگر آموزش مهندسی وتوسعه پایدار بود که یکی از اعضای پانل بسیار قشنگ گفت که اگر فعالیتهای اجتماعی دوست داشتن مهرورزیدن واحترام به یکدیگر نهادینه شود در آدمه کلا”همه فعالیتها متعادل وبهنفع بشر وهماهنگ با کاینات پیش خواهد رفت که نتیجه آن رشد وتکامل ونهایتا”توسعه پایدار است ودرآن لحظه به این فکر افتادم یعنی اگر ما نسبتهای طلایی را بقول برنامه1.618در رفتار وعملکرد مهندسی رعایت کنیم توسعه پایدار خواهیم داشت

فروزنده طبیبی

پاسخی بگذارید