کنسرت احسان خواجه امیری

 سه شنبه 22 اسفند92

دانشگاه صنعتي شريف

سالن غلامرضا جباري (تربيت بدني)

در مقابل درهاي ورودي سالن ورزش

صف هاي طويلي تشكيل شد.ه يكي مربوط به برادران و

ديگري مربوط به خواهران و در صف از همه ميشنوي كه

نكند جا گيرمان نيايد، نكند نتوانيم وارد شويم، اگر احسان

شروع كند و ما وارد نشده باشيم چه كنيم، اگر عادل بيايد و ما

نرسيده باشيم چي. اين زمزمه ها تبديل به هياهويي مي شود

كه برگزار كنندگان را دچار تشويش، نگراني و سردرگمي

مي كند.

گروه ياريگران شريف كه از سال 76 كار خود را شروع كرده

است امسال دست به ابتكار جالبي زده است، برگزاري كنسرت

احسان خواجه اميري با حضور عادل فردوسي پور و با اجراي

علي ضياء. قرار است تمام درآمد آن صرف امور خيريه كه در

برنامه كار اين گروه قرار دارد بشود.

وقتي برنامه شروع م يشود (البته با تاخير) تمام كساني كه

نگران بودند، در سالن جا گرفته و در جاي خود نشسته بودند.

سالن جاي سوزن انداختن ندارد و صداي هلهله و شادي

حاضرين فضا را پر كرد.ه است.

وقتي عادل فروسي پور روي سن مي رود همه يكصدا

مي گويند عادل دوست داريم و عده اي به شيطنت مي گويند

علي … دايي و وقتي در ميان غريو شادي حاضرين عادل

خداحافظي مي كند و از سن پائين م يرود صف منتظريني كه

مييكي از قسمت هاي برنامه اختصاص به معرفي و تقدير از

فعالان اين نهاد از ابتداي تاسيس دارد. عملاً كارهاي

خيريه اي كه اين جوانان و دانشجويان شريفي به
آن

مي پردازند عبارتند از:

-1 آموزش كودكان كار

-2 سركشي به سالمندان

-3 ساخت مدرسه و ايجاد فضاي آموزشي براي مناطق

محروم

-4 آموزش و خدمت رساني به كودكان بي سرپرست، تك

سرپرستفعالي تهاي فوق برنامه از بدو تاسيس دانشگاه شريف مورد

توجه عمده مسئولان و مديران دانشگاه بوده، ولي خوشبختانه

در سال هاي اخير با تشكيل نهادهاي دانشجويي اين فعاليت ها

سازمان يافته تر و در نتيجه مؤثرتر و گسترده تر انجام م يشود.

پس از تقدير يك گروه دانشجويي موسيقي سنتي اجرا

مي كنند و در انتها در ميان فرياد حاضرين احسان خواجه

اميري به همراه گروهش برنامه اش را آغاز مي كند. همه باهم

با او مي خوانند به نحويكه خود او تعجب مي كند.

و سلام آخر را كه م يخواند همه در يك حركت از قبل برنامه

ريزي نشده به پا مي خيزند و با او مي خوانند:

سلام اي طلوع سحرگاه رفتن …

اگر سبر رفتي اگر زرد ماندم …

تو را مي سپارم به رویای فردا

پاسخی بگذارید